top of page

adatkezelési szabályzat

Ülj Közelebb Produkció Kft. 

Adatkezelési tájékoztató/szabályzat

Hatályba lépés dátuma: 2021. május 10

Hatályba léptette: Serfőző Krisztina, ügyvezető

 

 

Az Ülj Közelebb Produkció Kft. (továbbiakban: Társaság) jelen tájékoztató útján tájékoztatja az érintettet (továbbiakban: Érintett) személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, kötelezettségeiről.

 

Fogalmak:

 

Érintett személy: akinek személyes adatait kizárólag hozzájárulás alapján kezeli a Társaság, előzetes regisztráció eseményekre, rendezvényekre, szervezett programokra, valamint direkt marketing, illetve kapcsolatfelvétel céljából;

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást jelen dokumentum

tartalmazza.

 

  1. Az adatkezelés elvei

 

Az adatkezelés jogszabályban meghatározott alapelvei, melyeket a Társaság mindenkor figyelembe vesz, a következők:

 

1.1 Célhoz kötöttség

 

Személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

1.2 Pontosság

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

1.3 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

1.4 Adattakarékosság és korlátozott felhasználás elve

 

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

1.5 Integritás és bizalmas jelleg

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

1.6 Elszámoltathatóság

 

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

1.7 Korlátozott tárolhatóság

 

A kezelt személyes adatok csak az elérni kívánt cél eléréséig kezelhetőek.

 

 

2 Az adatkezelés jogalapja

 

2.1 A személyes adat kezelésének esetei

 

A Társaság alapvetően az előzetes regisztráció eseményekre, rendezvényekre, szervezett programokra, valamint direkt marketing, illetve kapcsolatfelvétel céljából kezel személyes adatokat.

A Társaság az alábbi okokból kezel személyes adatokat:

- ha, azt jogszabály elrendeli (kötelező adatkezelés) vagy Társaságra vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítése céljából szükséges (pl.: adószám, adóazonosító jel),

- ha az adatkezelés célja a Társasággal írásban kötött szerződés létrehozása,

végrehajtása,

- ha az érintett ahhoz hozzájárult (pl.: levelezési cím),

- Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog

korlátozásával arányban áll (pl.: a Társaság követeléseinek érvényesítése),

- a fentiek mellett kivételesen előfordulhat, hogy a Társaság az érintett vagy egy harmadik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme okán vagy

közérdekből kezeljen személyes adatot.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett megfelelő tájékoztatást követően, önkéntes nyilatkozat vagy a hozzájárulást egyértelműen kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Társaság ugyanolyan egyszerű módon biztosítja a hozzájárulás visszavonását, mint annak megadását.

Az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását az alábbi formákban adhatja meg, illetve vonhatja vissza:

 

3. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

 

Az adatkezelés legfontosabb kritériuma a célhoz kötöttség elve, melyet a Társaság folyamatosan szem előtt tart.

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

 

Az adatkezelés legfontosabb kritériuma a célhoz kötöttség elve, melyet a Társaság folyamatosan szem előtt tart.

Az adatkezelési célok:

 

  • előzetes regisztráció eseményekre, rendezvényekre, szervezett programokra,

  • direkt marketing,

  • kapcsolatfelvétel céljából

  • általános marketing célú felhasználás

 

Ha a célhoz kötöttség megszűnik, és annak további tárolását jogszabály nem írja elő, az érintett adatait a Társaság törli.

A Társaság az érintett kifejezett hozzájárulása esetén jogosult a róla rendelkezésre álló adatokat a marketing célra, illetve kapcsolatfelvételre felhasználni.

Ha az adatkezelő az adatgyűjtés céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, ennek céljáról és kezelési feltételeiről, tájékoztatja az érintetteket, amennyiben szükséges, hozzájárulásukat kéri.

 

4. Az Érintettekről kezelt adatok

 

A Társaság által kezelt adatok körét az határozza meg, hogy az Érintett milyen kapcsolatban áll a Társasággal.

 

Az előzetes regisztráció során

Regisztráló tanár családi és utóneve,

Kiválasztott időpont

A regisztráció során a regisztráló

Családi és utóneve

A kontakt személy titulusa

A kontakt személy telefonszáma

A támogatást nyújtó szervezet email címe

 

Az adatkezelés egyéb esetei

E-mail cím:

- marketing célú megkeresés érdekében Társaságunk csak az érintett

kifejezett hozzájárulása esetén kezeli e-mail címét,

- nem marketing célú elektronikus úton történő megkeresés esetén a Társaság vagy az érintett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében (pl. szolgáltatással kapcsolatos egyéb tájékoztatás).

 

 

 

5. Adatok forrása

 

A Társaság az érintett kifejezett felhatalmazása alapján átadott adatot kezel.

 

6.  Adatbiztonság követelménye

 

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

A Társaság az érintettekről rendelkezésre álló adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

7 Adatok megőrzésének ideje

 

A Társaság a hozzájárulás alapján történő adatkezelés folyamatában a hozzájárulás visszavonásáig kezeli adatokat.

 

8 Adatok továbbítása

 

A Társaságon kívüli szervtől, vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az adatalany erre írásban felhatalmazza a Társaságot.

Az érintett kérésére az adattovábbítás címzettjeiről a Társaság tájékoztatást nyújt.

 

9 Az érintettek jogai

 

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett jogosult a Társaság által végzett adatkezelés megkezdése előtt jelen tájékoztató útján tájékoztatást kapni adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, illetve kérelmére a Társaság másolatot ad ki az érintettről kezelt személyes adatokról.

Az érintett a Társaságtól tájékoztatást kérhet a róla szóló kezelt, illetve a Társaság által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. Ennek során a kezelt személyes adatokról és a következő információkról nyújt tájékoztatást a Társaság:

- az adatkezelés jogalapja;

- adatok forrása;

- az adatkezelés célja;

- érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték;

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát;

- adatfeldolgozó neve, címe, tevékenysége;

- adattovábbítás jogalapja, címzettje;

  • ha a személyes adat forrása nem az érintett, úgy a forrásra vonatkozó információ.

 

A Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A határidő meghosszabbítható további két hónappal a beérkező kérelmek nagy száma vagy összetett jellege esetén.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be.

Az érintett tájékoztatása, illetve a betekintés biztosítása csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály lehetővé teszi, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabály, mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Társaság által adott tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 

9.2 Helyesbítéshez való jog

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy pontatlan és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot az Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

9.3 Törléshez való jog

A Társaság a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötte;

 az adatkezelés jogellenes;

 az érintett - a kötelező adatkezelést kivéve – visszavonja az adatkezelésre

vonatkozó hozzájárulását;

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező

jogszerű ok az adatkezelésre vagy az adatkezelés marketing célból folyik;

 az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

meghatározott határideje lejárt;

 azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

 ha törlését jogszabály írja elő.

 

Nem törölhető a személyes adat, ha kezelését jogszabály írja elő vagy jogi igények érvényesítéséhez az szükséges.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – kivéve ha, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél - az érintett indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését.

 

9.4 Zárolás

 

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

9.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozásának fennállása alatt a Társaság nem végez az adatokon változtatást, műveletet, megőrzi a korlátozás kérésekor fennálló állapotot.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;

 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság az érintettet, akinek kérésére az adatkezelés korlátozásra került, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

9.6 Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl.: excel) formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, ha:

 

- az adatkezelés a hozzájárulás alapján történik

- adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

9.7 Megjelölés

 

A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

9.8 Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaság vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a közérdeken alapuló vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Társaság adatvédelmi felelőse a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

A Társaság az érintett adatát nem törölheti az alábbi esetekben:

a személyes adatra a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából van szükség;

az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből; az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.9 Közös szabályok

 

Az érintett tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz fűződő joga korlátozható, ha azt a GDPR lehetővé teszi.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása és adathordozhatóság nyomán hozott intézkedésekről. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó

 

adminisztratív költségekre ésszerű díj számolható fel, vagy megtagadható a kérelem alapján történő intézkedés. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

 

Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a helyesbítésre, törlésre, adatkezelés korlátozására és adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának 

megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

 

 

9.10 Jogorvoslat

 

Ha a Társaság az érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül (illetve a határidő meghosszabbítása esetén legkésőbb további két hónapon belül) írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett jogosult a bírósághoz fordulni. A bírósági eljárás lefolytatására főszabály szerint az alperes székhelye szerinti illetékes Törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Az érintettnek továbbá lehetősége van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelycím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel.: 36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Az érintettnek lehetősége van a fenti eljárások megindítása helyett a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni. A Társaság adatvédelmi tisztviselője Serfőző Krisztina. Az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni a következő elérhetőségeken van lehetőség:

- írásban az Ült Közelebb Produkció Kft.székhely címére (1026, Budapest, Trombitás ut 6) küldött levél formájában,

- elektronikus úton az serfozokrisztina@uljkozelebb.hu e-mail címen,

- telefonon a + 36 20 336 7806 telefonszámon,

Az adatvédelmi tisztviselő közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, törvénysértés észlelése esetén segítséget nyújt a törvényes állapot helyreállításához, ha ez nem kivitelezhető intézkedik az adatkezelés megszűntetésére érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet

 

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések bemutatás

 

1. Direkt marketing és marketing célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Társaság direkt marketing célú megkeresési listát vezet. Az érintetti hozzájárulás esetén e-mailben keresi meg a Társaság az érintettet a marketingüzenetekkel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja: az érintettnek közvetlen üzletszerzési célú megkeresések küldése Adattovábbítás esetén az adatok címzettjei: 

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés esetleges kötelező jellege, a jogi kötelezettség forrása:

 

2. A Társaság által nyújtott eseményekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Társaság időről időre eseményeket tart/rendez, amelyekről értesíti az érintetteket, valamint előzetes regisztrációt, illetve ezt követően regisztrációt tesz lehetővé és mindezek céljából kezeli a 4.1 és 4.2 pontban részletezett adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: Az eseményeken részt venni kívánó érintettek értesítése, valamint az események létszámkorlátjának fenntartása, az események szervezésével kapcsolatos információk.

Adattovábbítás esetén az adatok címzettjei: - Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés esetleges kötelező jellege, a jogi kötelezettség forrása: nincs adatszolgáltatási kötelezettség.

bottom of page